Home | BAC/Teze | Biblioteca | Jobs | Referate | Horoscop | Muzica | Dex | Games | Barbie

 

Search!

     

 

Index | Forum | E-mail

   

 Aceasta pagina isi propune sa va familiarizeze cu Slovacia, una dintre cele mai frumoase tari din centrul Europei. Speram ca aceasta pagina sa vina in ajutorul tuturor slovacilor din Romania dar si elevilor care studiaza limba slovaca.

 

 
 
 
 
 Meniu rapid  Portalul e-scoala | CAMPUS ASLS | Forum discutii | Premii de excelenta | Europa

 

 

 


Inapoi la cuprins
 

SLOVESá

sú ohybný slovný druh, ktorým sa vyjadruje dej, èinnos» alebo stav osôb, zvierat a vecí

 

DELENIE SLOVIES

PLNOVýZNAMOVé

majú plný význam

(písa», hovori», èíta», tú¾i», smúti», bát sa, uèi» sa, ...)

nePLNOVýZNAMOVé

nemajú plný význam

(môc», musie», chcie», smie», by» [existova»], ma» [povinnos»], zaèa», zaèína», osta», ostáva», zosta», zostáva», presta», prestáva», …)

Pozor!

Slovesá by», ma» mô¾u by» aj plnovýznamové vo významoch: by» - nachádza» sa

                    ma» - vlastni»

ÈINNOSTNé

(èo robí?)

vyjadrujú dej, èinnos»

(písa», hovori», èíta», uèi» sa, ...)

STAVOVé

(èo sa s ním deje?)

vzjadrujú stav

(tú¾i», smúti», bát sa, ...)

ZVRATNé

(uèi» sa, lieèi» sa, ...)

NEZVRATNé

(písa», hovori», ...)

ZVRATNé

(bá» sa, te¹i» sa, ...)

NEZVRATNé

(tú¾i», smúti», ...)

 

SLOVESNé TVARY

                        UrèITé

§         oznamovací spôsob minulého èasu (písal som, hovoril si, èítali sme, ...)

§         oznamovací spôsob prítomného èasu (pí¹em, hovorí¹, èítame, ...)

§         oznamovací spôsob budúceho èasu (budem písa»/napí¹em, bude¹ hovori», ...)

§         podmieòovací spôsob minulého èasu (bol by som písal, bola by som hovorila, ...)

§         podmieòovací spôsob prítomného èasu (písal by som, hovorila by si, ...)

§         rozkazovací spôsob (pí¹!, pí¹me!, pí¹te!)

 

neUrèITé

§         neurèitok (písa», hovori», èíta», ...)

§         prechodník (pí¹uc, hovoriac, èítajúc, ...)

§         èinné príèastie prítomné (pí¹uci, hovoriaca, èítajúce, ...)

§         trpné príèastie (písa, hovorená, prija, ...)

§         slovesné podstatné meno (písanie, hovorenie, èítanie, ...)

 V rámci uvedeného delenia rozli¹ujeme slovesné tvary:

JEDNODUCHé

pozostávajú z jedného slova (písa», hovorí¹, èítajúc, ...)

Pozor!

     Zvratné slovesá patria k jednoduchým slovesným tvarom (uèi» sa, smia» sa, ...).

 

ZLO¾ENé

skladajú sa z dvoch a viac slov (písal som, bol by som hovoril, èítali sme, ...)

 

Pozor!

    Slovesá v minulom èase patria k zlo¾eným slovesným tvarom (písal, hovorili, ...).

 

ZáKLADNé GRAMATICKé KATEGóRIE SLOVIES

OSOBA

èíSLO

èAS

VID

- dokonavý (odpí¹em, preèítali, nauèím sa, ...)

Dej je ohranièený.

- nedokonavý (pí¹em, hovorili sme, uèí sa, ...)

Dej je neohranièený.

 

1.

2.

3.

jednotné

mno¾né

- prítomný (pí¹em, hovorí, èítajú, tú¾i¹, smútia, ...)

- minulý (písal som, hovorilo, èítali, tú¾ila, smútili, ...)

- budúci – jednoduchý (napí¹em, douèí sa, preèítajú, zatú¾í¹, ...)

                 – zlo¾ený (budem písa», budem hovori», budú èíta», ...)

ROD

- èinný (¾iaci písali úlohu.)

Podmet vo vete vykonáva dej.

- trpný (úloha bola napísaná.)

Podmet vo vete je dejom zasiahnutý.

SPôSOB

- oznamovací (pí¹em, hovorili sme, budú èíta», ...)

- rozkazovací (pí¹!, èítajme!, hovorte!, ...)

- podmieòovací (písal by som, bol by som písal, ...)

 

           

 

 

èasovanie slovies

 oznamovací spôsob minulého èasu

OSOBA

èíSLO

JEDNOTNé

MNO¾Né

1.

2.

3.

písal-Ø/-a/-o som

písal-Ø/-a/-o si

písal-Ø/-a/-o Ø

písal-i sme

písal-i ste

písal-i Ø

 

 

oznamovací spôsob prítomného èasu

OSOBA

èíSLO

JEDNOTNé

MNO¾Né

1.

2.

3.

pí¹e-m

pí¹e-¹

pí¹e-Ø

pí¹e-me

pí¹e-te

pí¹-u

oznamovací spôsob budúceho èasu (zlo¾ený tvar)

OSOBA

èíSLO

JEDNOTNé

MNO¾Né

1.

2.

3.

budem písa-»

bude¹ písa-»

bude písa-»

budeme písa-»

budete písa-»

budú písa-»

oznamovací spôsob budúceho èasu (jednoduchý tvar)

OSOBA

èíSLO

JEDNOTNé

MNO¾Né

1.

2.

3.

na-pí¹e-m

na-pí¹e-¹

na-pí¹e-Ø

na-pí¹e-me

na-pí¹e-te

na-pí¹-u

 

podmieòovací spôsob minulého èasu

OSOBA

èíSLO

JEDNOTNé

MNO¾Né

1.

2.

3.

bol-Ø/-a/-o by som písal-Ø/-a/-o

bol-Ø/-a/-o by si písal-Ø/-a/-o

bol-Ø/-a/-o by Ø písal-Ø/-a/-o

bol-i by sme písal-i

bol-i by ste písal-i

bol-i by Ø písal-i

 podmieòovací spôsob prítomného èasu

OSOBA

èíSLO

JEDNOTNé

MNO¾Né

1.

2.

3.

písal-Ø/-a/-o by som

písal-Ø/-a/-o by si

písal-Ø/-a/-o by Ø

písal-i by sme

písal-i by ste

písal-i by Ø

Coordonator sectiune: Madalina Marcu | Gavrila Bogdan + Asociatia Studentilor din Facultatea de Limbi Straine | Contact

 

Home | BAC/Teze | Biblioteca | Referate | Games | Horoscop | Muzica | Versuri | Limbi straine | DEX

Modele CV | Wallpaper | Download gratuit | JOB & CARIERA | Harti | Bancuri si perle | Jocuri Barbie

Iluzii optice | Romana | Geografie | Chimie | Biologie | Engleza | Psihologie | Economie | Istorie | Chat

 

Joburi Studenti JOB-Studenti.ro

Oportunitati si locuri de munca pentru studenti si tineri profesionisti - afla cele mai noi oferte de job!

Online StudentOnlineStudent.ro

Viata in campus: stiri, burse, cazari, cluburi, baluri ale bobocilor - afla totul despre viata in studentie!

Cariere si modele CVStudentCV.ro

Dezvoltare personala pentru tineri - investeste in tine si invata ponturi pentru succesul tau in cariera!

 

 > Contribuie la proiect - Trimite un articol scris de tine

Gazduit de eXtrem computers | Project Manager: Bogdan Gavrila (C)  

 

Toate Drepturile Rezervate - ScoalaOnline Romania